Resultaten
23
Titel Relevantie
Sorteer op:
 • Editie 2012-6

  Auteur: mr. Kees-Willem Bruggeman

  Begin 2009 en 2010 verschenen er twee PS-specials over de ontwikkelingen in de jurisprudentie inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eind 2010 werd er voorts een hoofdstuk aan de Wmo-rechtspraak besteed in een PS-special over de brede socialezekerheidsjurisprudentie...
 • Ps Special Armoedebestrijding
  € 110,00
 • Editie 2012-3

  Auteur: mr. Hans Nacinovic

  Armoede in absolute zin houdt in dat mensen te weinig hebben om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften eten, drinken en onderdak. In deze absolute zin valt er in Nederland niet zo veel meer aan armoedebestrijding te doen. Maar armoede is ook een relatief begrip...
 • PS Special Fraude
  € 110,00
 • Editie 2014-5

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, Jeroen Ermers

  In deze PS Special wordt aandacht besteed aan de fraude in de zorg. Fraude in de zorg is een structureel probleem dat de maatschappij elk jaar veel geld kost. Elke onterecht gedeclareerde euro leidt tot een hogere premie. Zorgverzekeraars besteden daarom veel aandacht aan fraudebeheersing.
 • PS Special Jeugdwet
  € 110,00
 • Editie 2014-4

  Auteur: mr. Marieke Simons

  Deze PS Special is een informatieve introductie in de jeugdwet. Alle belangrijke onderwerpen uit de wet worden op toegankelijke wijze behandeld. Op die manier is geprobeerd om dit boek een praktisch hulpmiddel te laten zijn voor iedereen die met kinderen werkt. Binnen en buiten de gemeente. Voor de medewerkers bij de gemeentelijke toegang, de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen, maar ook voor de gemeentebestuurder, arts en advocaat.
 • PS Special Participatiewet
  € 110,00
 • Editie 2014-3

  Auteur: mr. Eliza de Haan, mr.drs. Nicole Jacobs-Schneiders

  Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. In deze PS Special worden de belangrijkste zaken van deze wetswijzigingen besproken.
 • Editie 2014-2

  Auteur: mr. drs. Nicolette Cremers, mr. dr. Harry van Drongelen

  Deze PS-special gaat over vakantie. Vakantie wordt in deze special vanuit verschillende juridische invalshoeken toegelicht, vanuit het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht. Recente en toekomstige rechtsontwikkelingen worden in de beschrijvingen zoveel mogelijk meegenomen, zoals de wijzigingen in de vakantiewetgeving vanaf 1 januari 2012 en de Wet Modernisering Ziektewet vanaf 1 januari 2013 en te verwachten wijzigingen in de Zorgverzekeringswet.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • PS Special Vermogenstoetsen
  € 105,00
 • Editie 2013-5

  Auteur: mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman

  Deze PS-Special gaat over vermogenstoetsen op het brede terrein van de socialezekerheid. Het belang van vermogenstoetsen in de sociale zekerheid is de afgelopenjaren toegenomen. Vooral in 2013 is een groot aantal vermogenstoetsen geïntroduceerd: in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet maatschappelijkeondersteuning, de Wet...


  Klik hier om het e-book te bestellen.

 • Editie 2013-6

  Auteur: mr. Hans Nacinovic, mr. Bert de Pijper

  De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is het nieuwe wettelijke kader voor debasisregistratie van personen (Brp). De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De Wet BRP vormt de juridische vertaling...
 • Editie 2011-1

  Auteur: mr. Hans Nacinovic

  In deze PS Special wordt het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in twee delen gepresenteerd. Deel I behandelt de onderwerpen die de wetgever in het wetsvoorstel heeft geregeld of in de toelichting aan bod komen. Deel II bevat de volledige tekst van het wetsvoorstel en een artikelsgewijze, verduidelijkende toelichting bij elk artikel.
 • Editie 2014-6

  Auteur: mr. Bert de Pijper

  In de periode van 2002 tot 2015 heeft de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zich ontwikkeld van een versnipperde organisatie naar een ge-integreerde dienstverlening. Deze PS Special volgt in grote lijnen de hoofdstukindeling van de Wet SUWI en wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin naar de toekomst wordt gekeken.
  Verschijnt
  23 dec 2014
 • Editie 2014-7

  Auteur: mr. Erik Boersma, mr. Kees-Willem Bruggeman

  In deze bundel is er voor gekozen om de Wmo rechtspraak thematisch weer te geven over de jaren 2007 tot en met 2014. De lezer kan zo kennis nemen van een zeer compleet overzicht van de relevante uitspraken.
  Verschijnt
  23 dec 2014

Veelgestelde vragen