Resultaten
 
20
Relevantie Titel
Sorteer op
 • Auteur: mr. dr. Jan van den Broek, dr. Job Dresden

  In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursisten van de Wabo-opleiding. Het boek is gepubliceerd op het Kennisplein Omgevingsvergunning. Bij Kluwer is nu een volledig vernieuwde handelseditie verschenen.
  Prijs
  € 67,50
 • Auteur: prof. mr. Peter van Buuren, mr. Toon de Gier

  Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursrecht, die naast de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omvat.
  NIEUW
  Prijs
  € 32,50
 • Editie 2013/2014

  CoordinerendRedacteur: J.H. Potter

  Vooruitlopend op de Omgevingswet worden aanpassingen doorgevoerd in de huidige wetgeving op het terrein van het Omgevingsrecht. Voor de dagelijkse praktijk is het permanent maken van de Crisis- en herstelwet van belang. Deze wet is in 2013 in werking getreden. Voorts is in 2013 de Awb belangrijk gewijzigd. Het betreft de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.


  Klik hier om het e-book te bestellen.

  Prijs
  € 70,00
 • Editie 2011

  Auteur: mr. Robert Lucassen

  Deze vraagbaak biedt door middel van antwoorden op bijna 300 vragen inzicht in de achtergronden, het doel en de praktische toepassing van de wet. Een aanrader voor medewerkers van gemeente, provincies, en het ministerie van I en M, alsook projectontwikkelaars, advocaten notarissen en adviseurs, en niet te vergeten de grondeigenaren die met een voorkeursrecht worden geconfronteerd.
  Prijs
  € 67,50
 • Editie 2011

  Auteur: mr. dr. Jan van den Broek

  Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om controle door gemeenten en provincies. Zij moeten informatie verzamelen ter beantwoording van de vraag of een activiteit van een burger of ondernemer feitelijk voldoet aan de gestelde eisen. Handhaving gaat vervolgens om het juridisch toepassen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of het intrekken van een vergunning).
  Prijs
  € 57,51

Veelgestelde vragen