Ruimtelijk bestuursrecht Actueel

 
Actuele berichtgeving Ruimtelijk Bestuursrecht
Van nieuwe en tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht kunt u kort en bondig op de hoogte blijven door de Actuele berich...
De Wabo in de praktijk
In opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM (inmiddels het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft Kluwer dit boek ontwikkeld voor cursi...
€ 67,50
Wegwijzer Toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het toezicht en de handhaving zijn belangrijk voor een juiste naleving van de regels en vergunningen uit het omgevingsrecht. Nalevingstoezicht gaat om...
€ 57,51
Onteigeningswet / Vorderingswet
In dit deel zijn beide wetten met de uitvoeringsregelgeving en delen uit de belangrijkste aanverwante wetgeving opgenomen. De auteur geeft uitleg aan ...
€ 45,00
Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht
Deze negende, op onderdelen ingrijpend herziene, druk geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern en de systematiek van het ruimtelijk bestuursr...
€ 32,50
Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking en is de omgevingsvergunning een feit. Deze wegwijzer informeert b...
€ 52,00

Veelgestelde vragen