Module Kengetallen

Vervangt het handboek Planologische Kengetallen

In de module Kengetallen wordt niet alleen aandacht besteed aan de kengetallen, opgenomen in de vorm van handige modellen, maar ook aan de achterliggende beleidsinformatie in het onderdeel ‘Achtergronden’.


Met deze module beschikt u altijd over actuele kengetallen en achtergrondinformatie bij deze kengetallen. De module Kengetallen biedt de gebruiker praktische richtlijnen voor het inrichten van onder meer de fysieke leefomgeving, ondersteund met actuele voorbeelden en cijfers uit onderzoeken, rapporten en binnen- en buitenlandse literatuur. De module Kengetallen bestrijkt onder meer de thema’s: energie, onderwijs, recreatie, toerisme, verkeer, wonen en zorg.

Verschijningsdatum
20 feb 2009
Direct bestellen
Online naslagwerk
€ 1518,00
  • Prijs per jaar (excl. btw)
  • Abonnement
Alle bestelopties
Beschrijving

De module Kengetallen bestaat uit de onderdelen: Kengetallen, Achtergronden en Begrippen.

In het onderdeel ‘Kengetallen’ zijn modellen opgenomen waarin grafieken, diagrammen, schema’s en tabellen staan. Deze zijn makkelijk te downloaden en toe te passen.

Het onderdeel ‘Achtergronden’ bevat informatie over het bijbehorende beleid. Een goede zoekmachine zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig de gewenste informatie kan vinden.

Deze module is een onmisbaar hulpmiddel bij het voorbereiden, ontwerpen en toetsen van plannen op het gebied van onder meer de fysieke leefomgeving.

Stand van zaken

Kluwer heeft een verbeterde interface ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk om nog sneller binnen een uitgave te zoeken en/of te navigeren. U navigeert eenvoudig naar gerelateerde documenten; van wetgeving naar jurisprudentie, commentaar, vakliteratuur en weer terug.

Daarnaast kent deze nieuwe interface ook een aantal andere voordelen:

  • Het is mogelijk om naast de huidige wetsversie ook historische of toekomstige versie van de Wet te raadplegen.
  • Alle aan het document gerelateerde informatie (zoals toelichtingen, vakliteratuur, jurisprudentie) zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht en in één oogopslag te raadplegen. 
  • U heeft toegang tot alle wetgeving en niet zoals u gewend was een selectie van wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving wordt dagelijks geactualiseerd. 
Meer lezen
Over de redactie

Een deskundige redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze Module. De redactie bestaat uit:

Dr. P. Jasperse

Peter Jasperse werkt voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Den Haag, de koepelorganisatie van de 12 provincies. Hij is gepromoveerd op het onderwerp beekherstel en grondverwerving en heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het terrein van waterbeleid. Bij het IPO is hij werkzaam (geweest) op het beleidsterrein van water, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling en mobiliteit.

Drs. F.A. Knol

Frans Knol (1947) studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1972 was hij de eerste jaren van zijn werkzame leven als planologisch onderzoeker in dienst van het stedenbouwkundig adviesbureau “Stad en Landschap”. Vanaf 1975 werkt hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, één van de planbureaus van de nationale overheid. Hij houdt zich daar bezig met onderzoek en advisering op het snijvlak van welzijn in brede zin en ruimtelijke ontwikkelingen. De thema’s waarmee Frans zich in dit kader bezig hield en houdt, zijn: sociale en culturele voorzieningen (in relatie tot de woonplaats van de gebruiker) en wijkontwikkelingen.

Drs. C.P. Dol

Kees Dol studeerde aan de Universiteit Utrecht sociale geografie met een specialisatie planologie. Vanaf begin 1999 werkt hij bij het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit als onderzoeker bij de sectie Volkshuisvesting en Woningmarkt. Hij werkt vooral aan onderzoeksrapporten in opdracht van externe organisaties. Door de jaren heen heeft hij regelmatig gewerkt aan opdrachten voor het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en koepelorganisaties zoals Aedes (woningcorporaties), Neprom (projectontwikkelaars), NVB-Bouw (ontwikkelende bouwers) en de Vereniging Eigen Huis. Sinds 2003 heeft hij ook gewerkt aan internationaal vergelijkende opdrachten voor de EU op het gebied van de rol van eigen woningbezit. Publicaties zoals de Monitor Nieuwe Woningen en Housing Statistics in the European Union zijn relevant voor de module kengetallen woningmarkt.

Ir. J. van Os

Jaap van Os heeft gestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen in de vakken zoötechniek, graslandkunde, bedrijfseconomie en informatica. Daarna heeft hij bij het Landbouw-Economisch Instituut gewerkt aan de milieuproblematiek van landbouwbedrijven. Bij Alterra is hij momenteel vooral betrokken bij ruimtelijke aspecten van landbouwbedrijven in relatie tot de omgeving: waar liggen de bedrijven, welke grond hoort erbij en wat is de dynamiek daarvan. Deze aspecten zijn opgepakt in landelijke scenariostudies en gebiedsstudies. De relatie met andere functies zoals natuur, landschap, waterberging, wonen en recreatie worden daarbij steeds belangrijker. De laatste jaren heeft de toepassing van Geografische Informatie Systemen (GIS) in het onderzoek steeds meer nadruk gekregen. Met de combinatie van GIS en diverse databronnen, zoals bijv. de topografische kaart is het mogelijk gebleken om landsdekkende inventarisaties te maken van bestaande landschapselementen in Nederland. Verder heeft hij gewerkt aan een project waarin de gevolgen van verwachte landbouwontwikkelingen op het landschap in beeld zijn gebracht.

Dr. M.H. Stijnenbosch

Martin Stijnenbosch heeft gymnasium A gevolgd op het gymnasium Bernrode in Heeswijk. Daarna de studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Afgesloten met het doctoraal examen in 1974. In 1983 gepromoveerd op een proefschrift over non-profit sector en intramurale gezondheidszorg, een sociaalgeografische analyse. Vanaf 1 januari 1975 tot september 1990 verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke wetenschappen als wetenschappelijk medewerker in de economische geografie. Oprichter van de Stichting Toegepast Geografisch Onderzoek (STOGO) in mei 1984. Vanaf september 1987 tot 2010 directeur van STOGO, tot 2012 verbonden als adviseur. Martin is sinds 1989 redacteur van eerst Planologische Kengetallen, later Module Kengetallen bij Kluwer.

Drs. K.E. van der Wielen

Klaas van der Wielen (1955) is thans senior beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer bij de provincie Flevoland met als hoofdonderwerp Vaarwegen. Tijdens zijn werkzaamheden voor het Interprovinciaal Overleg in 2007 en 2008 is hij nauw betrokken geweest bij diverse onderwerpen op het gebied van waterveiligheid. Belangrijke zaken die toen speelden waren de landelijke toetsing primaire keringen, Waterveiligheid 21e eeuw en de Europese hoogwaterrichtlijn.

Drs. M.J.W. Willems

Mandy Willems is als adviseur werkzaam bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem) en richt zich op uitvoering van innovatiebeleid voor energie en klimaat, water en duurzame gebiedsontwikkeling. Tot 1997 werkte zij als beleidsmedewerker Economische Zaken bij de provincie Noord-Holland voor Projectbureau BouwWijzer (duurzaam bouwen). Zij behaalde in 1993 haar doctoraal examen in de Economische Wetenschappen bij de faculteit Sociale Economie / Regionale Economie en Economische Geografie aan de Universiteit van Tilburg. Mandy Willems is redacteur voor de Module Kengetallen van Kluwer en voor de Nieuwsbrief Milieu en Economie.

Alle bestelopties
€ 1518,00
Prijs per jaar (excl. btw) | Abonnement
Prijs per gebruiker 1518 (excl. btw).
 

Veelgestelde vragen